Lesnícke a Poľovnícke služby

Profesionálne a odborné služby

Výbrus zubov

Vykonávam presné určenie veku zveri tzv. výbrus zubov podľa Mitchellovej metódy. Samozrejme na základe získaného certifikátu zo Zvolena.

O mne

Práca v lesnom hospodárstve patrí medzi najťažšie a najrizikovejšie povolania.

Ja som si vybral túto profesiu ako svoje povolanie, zamestnanie a tiež záľubu.

Vyučil som sa ako Mechanizátor lesnej výroby, získal potrebné oprávnenia a kurzy a ovládam prácu so špeciálnymi mechanizmami ( JMP, UKT, ŠLKT, Lanovky, Krovinorez, Hydraulická ruka, Zber semien z korún vysokých stromov ), potom som vyštudoval na lesníckej škole odbor Lesné hospodárstvo, a prostredníctvom živnosti následne poskytujem od roku 2008 profesionálne lesnícke a poľovnícke služby. Najnovšie od roku 2019 poskytujem a certifikovane vykonávam určenie veku zveri podla Mitchellovej metódy,tzv. Výbrus zubov.

Som presvedčený a presadzujem názor, že prácu v lesnom hospodárstve by mali vykonávať iba lesnícky vzdelaný a odborne kvalifikovaný pracovníci, ktorý získajú potrebné vedomosti a zručnosti v danom odbore lesníctva a nie ľudia ktorý nemajú na danú prácu potrebné vzdelanie, kvalifikáciu a neznalý problematiky. Preto, moja vykonaná práca je zárukou a výsledkom dostatočnej praxe, odborných znalostí a vedomostí potrebných pre toto povolanie.

Copyright © 2023 Michal Slesár - LESLOV

Lesnícke a Poľovnícke služby

- ťažba dreva JMP,
- prerezávky,
- vyžínanie,
- vyznačovanie hraníc porastov,- kosenie lúk,
- ošetrovanie a bodovanie trofejí,
- stavba poľovníckych zariadení,
- čistenie a kopanie chodníkov,

- Nastreľovanie, údržba, montáž optiky, poradenská činnosť..
Výbrus zubov

Vykonávam presné určenie veku zveri tzv. výbrus zubov podľa Mitchellovej metódy. Samozrejme na základe získaného certifikátu zo Zvolena.

Ostatné služby

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- Fotografické služby,
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja maloobchod aj veľkoobchod- Vedenie cudzieho motorového vozidla,
- Odborná spôsobilosť ( garant) v nákladnej doprave.
- Počítačové služby..Lesníctvo

cenník pre rok 2023

Kosenie trávnatých plôch krovinorezom.....4,80 € / hod.

Vypiľovanie kríkov lesným krovinorezom....5,80 € / hod.

Kosenie trávnatých plôch kosačkou.........4,00 € / hod.

Kosenie trávnatých plôch kosačkou.........0,08 € / m2.

Práca s motorovou pílou...................10,00 € / hod.

Manuálna práca......8,00 € / hod.

Ťažba dreva harvestorom....11,00 € / hod.

Sústreďovanie dreva LKT,UKT, vývoznou súpravou......4,00 € / m3Poľovníctvo

cenník pre rok 2023

Montáž puškohľadu na zbraň......15,0 €

Nastrelenie puškohľadu..10,0 €

*Montáž puškohľadu + Nastrelenie.....20 €*

*Vyvarenie a bielenie trofeje - lebky*
Jelenia trofej - hlava............ 50 €
Srnčia trofej - hlava............. 35 €
Danielia trofej - hlava........... 45 €
Muflón a Kamzík - hlava...... 40 €
Diviačia trofej - kly................ 25 € vrátane naplnenia klov

Medveď, Líška, Jazvec, Vlk.. 30 €


*Ošetrenie ( odranie a nasolenie ) kože zo srstnatej zveri:*

Jeleň, Srnec, Muflón, Daniel, Kamzík..............30 €
Diviak, Medveď, Vlk................ 50 €
Líška, Jazvec................................... 15 €

Ohodnotenie - bodovanie poľovníckych trofejí
 cena za kus.......... 20 € na predpísanom tlačive

Výbrus zubov

cenník pre rok 2023

*Výbrus zubov ( presné určenie veku zveri )*

  Jeleň, Muflón, Daniel............50 €*
    Srnec, Kamzík..................60 €*
    Medveď, Vlk....................80 €*

* v cene je zahrnuté určenie veku zveri tzv. výbrus zuba, fotodokumentácia s popisom a následným určením veku jedinca na CD, DVD alebo USB nosiči. Náklady na dodanie a odoslanie sánky - čeľuste zubov na výbrus hradí zákaznik.
kontakt a objednávky na výbrus zubov: vybruszubov@vybruszubov.sk 

Ostatné služby

***Poskytovanie služieb, vedenie cudzieho motorového vozidla......8,0 € / hod.***

***Poskytovanie služieb, vedenie cudzieho motorového vozidla......0,20 € / km.***

***Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve........10,0 € / hod.***

***Fotografické služby ( poľovačky, oslavy, akcie )..............15,0 € / hod.***

***Počítačove služby.......15,0 € / hod.***

***Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ( maloobchod aj velkoobchod )..ceny na stránke www.polovnictvoleslov.sk*** ( stránka sa pripravuje...)Informácie

Všetky materiály, vrátane fotografických a textových, ktoré sú zverejnené na stránkach, weboch a e-shopoch firmy LESLOV sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Použitie a kopírovanie týchto materiálov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. V zmysle § 24 Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky na priame či nepriame obchodné účely.
· Kopírovanie a využitie akéhokoľvek obsahu tejto webovej stránky iným podnikateľským subjektom (súťažiteľom) bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania s ním napĺňa skutkovú podstatu nekalosúťažného konania uvedeného v § 44 ods. 1 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a je zakázané. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu, v zmysle § 53 Obchodného zákonníka, požadovať od rušiteľa primerané zadosťučinenie vrátane peňažného, ďalej tiež náhradu spôsobenej škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
· Porušenie autorského práva je v zmysle § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestné, pričom páchateľovi takéhoto trestného činu môže byť uložený trest odňatia slobody na 3-8 rokov.